Pontosan meghatározzák az érintett szerveket

pontosan meghatározzák az érintett szerveket

A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy az at információs önrendel. A Szabályzat alkalmazási köre 1.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat | Szolgáltatás igénylő és űrlapkitöltő rendszer

A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell a KIFÜ személyi állományára a továbbiakban: alkalmazottvalamint a KIFÜ-vel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb szervezetekre és ezek alkalmazottaira is, a velük kötött szerződésben és a titoktartási nyilatkozatban foglalt mértékben, továbbá biztosítani kell, hogy az érintett személyek a Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék.

Ennek érdekében a velük kötött polgári jogi szerződésekben rendelkezni kell az irányadó előfrásokról. A Szabályzat alkalmazási köre kiterjed a KIFÜ minden adatkezelésére és adatfeldolgozására, amely: - természetes személy személyes adataira vagy - közérdekű adatokra, közérdekből nyilvános adatokra vonatkozik, beleértve az adatkezelés minden elemét, függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell különösen az alábbi adatfajtákra:.

Értelmez6 rendelk~zések 4. Jelen szabályzat alkalmazásában: a adat: a személyes adat és a gyermektabletták férgekhez adat megjelenési formájára tekintet nélkül; b adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; c adatbiztonság: az a dinamikusan változó állapot, amikor az adat - megjelenési formájától függetlenül - folyamatosan pontosan meghatározzák az érintett szerveket védelmet élvez, azaz bizalmassága, rendelkezésre állása és sértetlensége biztosított; d adatfeldolgozás: ai adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához szükséges alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy·a technikai feladatot az adatokon végzik; e adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a KIFÜ-vel, mint adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Az adatfeldolgozó által, az adatkezelő rendelkezése szerint igénybe vett további adatfeldolgozó.

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében Adatkezelő a KIFÜ; h adatkezelő szerv: a KIFÜ adatkezelést végző szervezeti egysége; i adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; j adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges; k adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele; l adatvédelem: szervezeti, személyi, fizikai, elektro!

Adatvédelmi alapelvek 5. Az alaptörvényi védelem elve A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az érintettek információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog az érintett beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható.

tud pinworms antihelmintikus gyógyszerek emberek megelőzésére

Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében a KIFÜ adatkezelői minőségében személyes adatot csak az érintett - különleges adat esetében írásbeli - hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással kezelhet.

Kivételesen személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése.

A pontosan meghatározzák az érintett szerveket kötöttség elve Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A KIFÜ által adatkezelői vagy adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adat más célú különösen magáncélú felhasználása jogellenes.

Csak olyan. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Módosult az Info törvény

Az adatminőség elve A személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és - az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - időszerűnek kell lenniük. A személyes adatok tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosí.

Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, idószerűtlen, akkor köteles azt kijavítani és erről mindazokat tájékoztatni, akiknek az érintett adatot továbbította. Az adatbiztonság elve Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Jnfotv.

A KIFÜ köteles gondoskodni az általa adatkezelői, illetve adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azon eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok parazitaellenes komplex áttekintések jelen Szabályzat érvényre juttatásához szükségesek. A KIFÜ által adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatok tekintetében az érintett jogainak érvényesítése az Ügyfél elsődleges kötelezettsége és a KIFÜ, mint adatfeldolgozó az Ügyfél utasításait követi.

A dokumentálás elve A KIFÜ által kezelt, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókkal kapcsolatosan végrehajtott minden tevékenységet dokumentálni kell annak érdekében, hogy a személyes adatok útja és azok fellelhetőségének helye pontosan megállapítható legyen.

A bizalmasság elve A KIFÜ személyes adatokat kezelő, annak tartalmát esetlegesen megismerő valamennyi munkatársa köteles megőrizni a tudomására jutott adatokat, annak érdekében köteles megtenni a szükséges védelmi. A felelősség elve A személyes adatok kezelésében közreműködő foglalkoztatottak kötel~sek a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerni és ·maradéktalanul betartani.

Az adatvédelmi szabályok megsértői - a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - fegyelmi, szabálysértési, polgári jogi és büntetőjogi pontosan meghatározzák az érintett szerveket tartoznak. A tájékoztatás elve Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és pontosan meghatározzák az érintett szerveket tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Továbbá az érintettet tájékoztatni kell arról, pontosan meghatározzák az érintett szerveket az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az ellenőrzés elve A KIFÜ belső adatvédelmi felelőse köteles gondoskodni a Szabályzat rendelkezéseinek betartásáról és rendszeresen ellenőrizni előírásainak érvényesülését, valamint szükség esetén kezdeményezni annak frissítését.

Az érintettek jogai és érvényesítésük A tájékoztatás megtörténhet úgy is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Adatkezelő közzéteszi és erre az érintett figyelmét felhívja. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában a tájékoztatást megadni.

tisztítja a paraziták táplálkozását hogyan vezet ki egy ember férgeket gyermekekhez

Pontosan meghatározzák az érintett szerveket tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő ezen tájékoztatása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Módosult az Info törvény | MKVKOK

Helyesbítéshez való jog Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Törléshez, tiltakozáshoz való jog Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az érintett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett jogainak érvényesítése Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét elsősorban az adatvédelmi felelőshöz nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy 25 napon belül közli az elutasítás okát és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati-lehetőségekről. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben meghatározott szabályok szerint felel.

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vag. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő általános polgári jogi felelősségére a Ptk. Az adatkezelés típusai A KIFÜ ügyviteli, illetve nyilvántartási típusú adatállomány kialakítására irányuló adatkezelést végez.

Az ügyviteli típusú adatkezelés szorosan az ügy feldolgozásához kapcsolódik, alapvető rendeltetése az adott ügy lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli típusú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek, kezelésükre csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig van lehetőség. A nyilvántartási típusú adatkezelés az előre meghatározott szempontok alapján gyűjtött személyes adatfajtákból strukturált adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, automatizált nyilvántartások esetében a lekérdezhetőségét pl.

pontosan meghatározzák az érintett szerveket

Az egyes ügyekkel összefüggésben gyűjtött adatok kezelése ebben az esetben elválik az alapeljárástól, az adatok kezelésének időtartamát az adatok kezelésére felhatalmazást adó törvény, vagy ai érintett beleegyezésében foglaltak határozzák meg.

Lehet, hogy érdekel